compare - 数据比较

compare 用于比较两个数据框之间的差异,👉官方文档

在线刷题

检查 or 强化 Pandas 数据分析操作?👉在线体验「Pandas进阶修炼300题」

Note

本页面代码可以在线编辑、执行

默认比较

输出 df9 和 df10 的差异

import pandas as pd
import numpy as np
df9 = pd.DataFrame(
  {
    "col1": ["a", "a", "b", "b", "a"],
    "col2": [1.0, 2.0, 3.0, np.nan, 5.0],
    "col3": [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0]
  },
  columns=["col1", "col2", "col3"],
)


df10 = df9.copy()
df10.loc[0, 'col1'] = 'c'
df10.loc[2, 'col3'] = 4.0
df9.compare(df10)
col1 col3
self other self other
0 a c NaN NaN
2 NaN NaN 3.0 4.0

保留数据框

在上一题的要求下,保留原数据框

df9.compare(df10, keep_shape=True)
col1 col2 col3
self other self other self other
0 a c NaN NaN NaN NaN
1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2 NaN NaN NaN NaN 3.0 4.0
3 NaN NaN NaN NaN NaN NaN
4 NaN NaN NaN NaN NaN NaN

保留值

在上一题的基础上,再保留原始相同的值

df9.compare(df10, keep_shape=True, keep_equal=True)
col1 col2 col3
self other self other self other
0 a c 1.0 1.0 1.0 1.0
1 a a 2.0 2.0 2.0 2.0
2 b b 3.0 3.0 3.0 4.0
3 b b NaN NaN 4.0 4.0
4 a a 5.0 5.0 5.0 5.0
On this page